Prečo čistiť?

Dôvody chemického čistenia vykurovacieho systému

Vyčistenie rozvodov ústredného vykurovania je jednorazový úkon, ktorý výrazne pomôže zvýšiť efektivitu vykurovania, šetrí prevádzkové náklady a odloží alebo úplne eliminuje potrebu rekonštrukcie rozvodov ÚV a radiátorov vďaka predĺženiu ich životnosti. Je to však jednorazový úkon, ktorý je po nejakej dobe vhodné opakovať. Perfektný stav ústredného vykurovania vrátane armatúr a regulačných prvkov má zásadný vplyv na spoľahlivosť a účinnosť sústav s priamym vplyvom na prevádzkové náklady a spotrebu tepla.

Vznik vodných usadenín

Pri ohreve a ochladzovaní v rozvodoch dochádza k postupnému vylučovaniu minerálnych a organických látok, ktoré akákoľvek používaná voda obsahuje.. U dlhodobo prevádzkovaných sústav vždy dochádza k tvorbe nánosov, inkrustácií a kalov, a to aj napriek dávkovaniu rôznych inhibítorov korózie a látok zamedzujúcich tvorbe usadenín. Súčasne dochádza ku koróznemu pôsobeniu vody aj vylučovaných látok na kovové prvky sústav a tým k vzniku ďalších mechanických nečistôt.

Všetky tieto nečistoty sa postupne usádzajú na vnútornom povrchu rúrok, armatúr a ďalších prvkov sústav vo forme inkrustov – pevných povlakov, ktoré sú tvorené prevažne uhličitanmi vápnika a horčíka, síranmi a zlúčeninami železa. Okrem toho dochádza k vzniku usadenín vo forme kalov, ktoré sú tvorené organickými kalmi a uvoľnenými čiastočkami pevných inkrustov. Inkrusty a kalové povlaky sa tvoria nielen na kovovom potrubí a armatúrach, ale aj na povrchu plastových potrubí.

Škodlivosť vodných usadenín

Vodné usadeniny sú veľmi dobrým izolantom a znižujú účinnosť prenosu tepla na plochách, čo spôsobuje množstvo problémov:

 • znižujú účinnosť technologických a energetických zariadení
 • zvyšujú energetické straty vplyvom horšieho prenosu tepla
 • znižujú prietočný prierez potrubia
 • zvyšujú hydraulické straty vplyvom trenia
 • obmedzujú a v krajnom prípade znemožňujú cirkuláciu vody
 • znižujú životnosť systému a môžu spôsobiť jeho poškodenie

1mm inkrustácií = zhoršenie prestupu tepla o 5 %

Sme odborníkmi na chemické čistenie
technologických a energetických zariadení

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku.

Efekty chemického čistenia vykurovacích zariadení

Chemické čistenie technologických a energetických zariadení obnovuje správnu cirkuláciu médií a zvyšuje účinnosť systému. Chemické látky, ktoré používame, sú inertné voči kovom, t. j. nemajú na ne žiadny vplyv. Reagujú len na pevné nánosy a kaly vo vykurovacom systéme. Používame aj inhibítory korózie, ktoré znižujú riziko korózie a tvorbu usadenín v rozvodoch a predlžujú ich životnosť.

 • úspora spotreby energií
 • ekonomické efekty vzniknuté odložením investícií do výmeny – rekonštrukcie rozvodov, celého systému
 • zníženie tepelných a&bnsp;hydraulických strát v rozvodoch
 • obnovenie prietoku vo vykurovacích telesách (výhrevnosť)
 • zníženie spotreby obehových a&bnsp;cirkulačných čerpadiel
 • zvýšenie spoľahlivosti celého zariadenia

Chemické čistenie radiátorov ústredného vykurovania

Príklad z praxe ukazuje efekt chemického vyčistenia radiátora, jasne viditeľný na termovíznych snímkach pred a po čistení.

Radiátor pred čistením: teplotný priemer 22,8 °C

Radiátor po čistení: teplotný priemer 38,2°C

Dochádza k zlepšeniu prestupu tepla o 67,5 % a zvýšeniu teploty o 15,4 °C.

Ušetrite 15-19 % nákladov na prevádzku!

Nami realizované chemické čistenie zvyčajne zaistí úsporu tepla o 15-19 %.
V prípade vykurovacích systémov možno následným zregulovaním a osadením termostatických ventilov ušetriť až 25% nákladov.
Inštalácia úpravne vody zabráni vzniku ďalších usadenín.

Úspory vplyvom chemického čistenia

Vo väčšine prípadov dochádza k výraznej finančnej úspore, pričom návratnosť investícií je zvyčajne kalkulovaná do 2-3-5 rokov a je transparentne znázornená spolu s ročnými úsporami nákladov v odbornom posudku spracovaným pred samotným projektom.

Chemické čištění radiátoru v bytě

Byt 2+1 (3x radiátor)

Vyčistenie 3 radiátorov v byte 2+1 predstavuje jednorazovú investíciu s návratnosťou 2 roky.
V horizonte 8 rokov vám ušetríme až 700 €.

Vyčistenie 3 radiátorov v byte 2+1 ušetríme až 700 &eur;.

Chemické čištění topné soustavy v bytovém domě

Bytový dom s 15 jednotkami (45x radiátor)

Vyčistením 45 radiátorov v bytovom dome s 15 jednotkami predstavuje jednorazovú investíciu s návratnosťou 2 roky.
V horizonte 8 rokov vám ušetríme až 10500 €.

Vyčistenie 3 radiátorov v bytovom dome s 15 jednotkami vám ušetríme až 10500 €.

K jednotlivým druhom úspor:

Úspora spotreby energií:

V súlade s vyššie uvedeným dochádza hydraulickou reguláciou, t. j. správnym rozdeleným prietoku do jednotlivých vykurovacích telies k úsporám vo výške cca 23 %. Zavedením dobre fungujúcich (odborne navrhnutých a osadených) termostatických ventilov je možné dosiahnuť ďalšie aktívne úspory (využitie vybaveného tepla a oslnenia) vo výške 7 – 12% nákladov na vykurovanie. Keď uvážime, že vykurovací systém nebol dokonale vyvážený už pri jeho uvádzaní do prevádzky, možno očakávať nasledovný vplyv jednotlivých opatrení na konečnú úsporu tepla:

Vyčistenie systému cca 15-19 % (podľa intenzity zanesenia)

Regulácia a osadenie term. ventilov 12-25 %. Nárast tepelných strát v rozvodoch zvýšením teploty predstavuje cca 2 % z objemu tepelných strát a preto zanedbateľný.

Ekonomické efekty spôsobené odložením investícií:

Systém ÚK sa skladá z vykurovacích telies, armatúr a potrubí. Pri chemickom čistení, výmene armatúr a doplnení regulačných prvkov sa predĺži životnosť sústavy o jednu periódu ekonomickej životnosti. Výška úspor je zrejmá, jej vyčíslenie je individuálne v závislosti od konkrétnych podmienok.

Zvýšenie spoľahlivosti

Má dva aspekty – prvý je dôležitý z pohľadu investora, jeho budúcich nákladov na údržbu. Efekt je individuálny v závislosti od miestnych podmienok. Druhý aspekt je dôležitý z národohospodárskeho pohľadu a z hľadiska ochrany životného prostredia. Nedôvera k regulačnej technike spôsobená najmä tým, že vznikajúce nečistoty znižujú jej spoľahlivosť, vedie k tomu, že sa nové zariadenia často inštalujú bez nej.

Obnovenie prietoku

Chemickým vyčistením rozvodov ÚK sa obnoví prietok jednotlivých rozvodov a výhrevnosť vykurovacích telies. Vyváži sa tiež prietok rozvodov a  výhrevnosť v celom objekte, zariadeniu sa navráti jeho pôvodná spoľahlivosť a zníži sa spotreba obehových a cirkulačných čerpadiel.

Posúdenie úspor dosiahnutých chemickým čistením:

V spolupráci s autorizovanou spoločnosťou zabezpečujeme našim klientom vyhotovenie odborného posudku konkrétnej zákazky, ktorý zahŕňa špecifikáciu danej problematiky vrátane popisu metód a postupov, ktoré sa pri vyhodnocovaní projektu z hľadiska spoľahlivosti, životnosti sústav a najmä energetických úspor využili. Vo väčšine prípadov dochádza k výraznej finančnej úspore, pričom návratnosť investícií sa obvykle predpokladá v horizonte 2-3 rokov a je spolu s ročnou úsporou nákladov transparentne uvedená v spomínanej energetickej štúdii. Pozn.: energetické audity sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami zákona č. 406/2000 Zb. (§ 9) a vyhlášky č. 213/2001 Zb.

Neváhajte nás kontaktovať

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadom chemického čistenia technologických a energetických zariadení. Zavolajte nám, napíšte email, alebo využite náš kontaktný formulár. Všetko s Vami preberieme, prípadne sa k Vám prídeme pozrieť a zhodnotiť situáciu na mieste.

Navrhneme optimálny spôsob čistenia a spracujeme individuálnu cenovú ponuku..