Inštalácia zariadení na úpravu vody

Ako preventívny krok doporučujeme po vyčistení na objektoch inštalovať úpravu vody, ktorá zaistí patričnú kvalitu vstupnej vody do systému, a tak výrazne zníži zanášanie rozvodov. Tieto zariadenia priestorovo nenáročné. Umiestňujú sa na vstupnej prívod vody do systému.

Inštalácia zariadení na úpravu vody

Chemické čistenie rozvodov vykurovacieho systému + inštalácia úpravy vody

Pri ohrevu a ochladzovania v vykurovacích systémoch dochádza k postupnému vylučovaniu minerálnych aj organických látok, ktoré sú v používanej vode vždy obsiahnuté. U dlhodobo prevádzkovaných sústav tak vždy dôjde k vytvoreniu inkrustácie, nánosov kalov a sedimentov. Súčasne dochádza ku koróznemu pôsobeniu vody i týchto vylučovaných látok na kovové prvky sústav, a tým k vzniku ďalších mechanických nečistôt. Všetky tieto nečistoty sa postupne usádzajú na vnútornom povrchu rúr, armatúr a miestach so zníženou cirkuláciou vody, a to vo forme inkrustov alebo pevných kalových povlakov, ktoré sú tvorené prevažne uhličitany vápnika a horčíka, ďalej potom hydrátované zlúčeninami železa. Takéto sedimenty sa vytvára nielen na kovovom potrubí a armatúrach, ale aj na vnútornom povrchu plastových rozvodov. Pri zistení takéhoto znečistenia je riešením chemické vyčistenie vykurovacieho systému a pre zabránenie ďalšej tvorby mechanických nečistôt - inštalácia chemickej úpravne vody.

Stručný opis štandardne navrhovanej technológie úpravy vody

Voda na vstupe do úpravne prechádza filtrom mechanických nečistôt v dimenzii 1 "(dimenzia 1" preto, aby sa šróbovaním čo najmenej znížil prierez prietoku) s filtračnou vložkou nerez s pórovitosťou 100 mikrometrov, aby sa pred mechanickými nečistotami z rozvodu čo najviac ochránila vodárenská zariadení . Prefiltrovaná voda je zavedená do zmäkčovacieho filtra typu, kde je z vody kontinuálne odstraňovaná vysoká tvrdosť zachytávaním iónov vápnika a horčíka. Zmäkčovacie zariadenie zaručuje dodávku vody do spotrebišťa v presne požadovanej hodnote tvrdosti, ktorú zákazník bude požadovať (nastavenie tvrdosti na výstupe je možné ľahko zmeniť na zariadení). Pravidelná regenerácie, ktorá sa vykonáva celkom automaticky (frekvencia je zvyčajne raz za 2-4 dni pri pravidelných odberoch alebo po prietoku vypočítaného objemového množstva vody) a je nevyhnutná pre správnu funkciu zmäkčovače, sa môže nastaviť na čas najmenšieho odberu: napr. Druhá alebo tretia hodina ranná.

FILTER musí mať možnosť napojenia na kanalizačný odpad - možno použiť aj napojenie na ležatý zvod pod stropom.

Úpravňa pokračuje impulzným vodomerom a vstrekovacie tryskou proporcionálneho dávkovacieho čerpadla, ktorým je do potrubia dávkované vypočítané množstvo chemického činidla - inhibítora popr. prípravku pre úpravu hodnoty pH a ďalšiu stabilizáciu kotlovej vody. Čerpadlo je plne kompaktný, čo znamená, že v jeho cene je impulzné vodomer (s možnosťou požadovaného odmeranie určitého množstva vody), blokujúcej sací ventil a vstrekovacie tryska so spätnou klapkou. Na prípravu a zásobu roztoku je možné dodať buď 100-litrová PE nádobu alebo v prípade nedostatku miesta použiť aj menší objem alebo ako nádrž na roztok použiť PE kanister odolný oxidačným chemikáliám.

Inštalácia zariadení na úpravu vody

Ako úprava vody funguje?

  • využitie filtrov a chemických prísad pre zlepšenie vlastností vody
  • potlačenie vzniku inkrustácie použitím zmäkčenej vody na vstupe do systému
  • proporcionálne dávkovanie špeciálnych inhibítorov
  • použitia fosfátov a siričitanov

Rozvody sa potom zanáša úplne minimálne a perióda ich chemického čistenia sa výrazne predlžuje.